عکس: تا زنده‌ایم رزمنده‌ایم

دیروز: بهاالدین رستمی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: بهاالدین رستمی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: عبدالله خدابخشی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: عبدالله خدابخشی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: سردار رشید اسلام شهید محمد حسین قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: پدر شهید محمد حسین قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: جعفر شاطرزاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: جعفر شاطرزاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: جهانبخش اصالتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: جهانبخش اصالتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: حسن شکوهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حسن شکوهی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: حسین بهارلو ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حسین بهارلو ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: رحیم سعادت نیا ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: رحیم سعادت نیا ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: حمید رضا عندالله ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: حمید رضا عندالله ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: رضا بهشتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: رضا بهشتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: داود بهزادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: داود بهزادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: طاهر بنیادی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: طاهر بنیادی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: عطاالله عیوضی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: عطاالله عیوضی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: علی اکبر سعیدی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: علی اکبر سعیدی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: سید محسن موسوی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: سید محسن موسوی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: هاشم داداشی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: هاشم داداشی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محسن قربانی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محسن قربانی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد رضا فرج زاده ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد رضا فرج زاده ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد پناهی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد پناهی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: محمد نظری ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: محمد نظری ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: مهدی رضائیان ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: مهدی رضائیان، شغل: آزاد ، سال 1392، تهران

دیروز: سردار رشید اسلام شهید غلامرضا گلزار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: برادر شهید غلامرضا گلزار ، شغل کارمند ، سال 1392، تهران

دیروز: علیرضا قنواتی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: علیرضا قنواتی ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: مجید دهدار ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: مجید دهدار ، شغل: بازنشسته ، سال 1392، تهران

دیروز: ولی مدنی ، رزمنده ، سال 1362 ، پادگان دوکوهه ، شهر اندیمشک - امروز: ولی مدنی ، شغل: کارمند ، سال 1392، تهران

/ 0 نظر / 33 بازدید